Mercury

The 7 digits numerical catalogue numbers were introduced in april 1970. Any item with such a catalogue number is after that date.

Mercury is one of the oldest labels of the universal music group. It was launched in 1945 by Irving Green, Berle Adams and Arthur Talmadge of the mercury record corporation of chicago, illinois.
In 1961 the dutch company philips phonographische industrie (PPI), having lost its distribution deal with columbia records outside north america, signed an exchange agreement with Mercury, and PPI subsequently bought the mercury record corporation and its labels to expand its US base. This meant that the mercury label was now marketed worldwide via PPI's affiliated record companies (mostly phonogram companies).
In 1962 PPI formed a joint-venture with deutsche grammophon GmbH and ten years later they merged to form polygram. Mercury became one of polygram's flagship labels.

In 1998, after seagram acquired polygram, mercury became part of the universal music group.
Since its reactivation from 2007 to 2013, the label operated via the island def jam music group in the US and by mercury records ltd. in the UK. Recently, the label has also been revived by universal music france.

In the UK, the label has been known as the mercury music group from approximately 2007 to 2011.

Since the closure of the island def Jam music group in april 2014, the label has been shuttered and phased out once again, this time merging operations with island records.

******

De sjusiffriga numeriska katalognumren introducerades i april 1970. Alla föremål med ett sådant katalognummer är efter detta datum.

Mercury är en av de äldsta skivbolagen i universal music group. Den lanserades 1945 av Irving Green, Berle Adams och Arthur Talmadge från mercury record corporation i chicago, illinois.
1961 undertecknade det holländska företaget philips phonographische industrie (PPI), efter att ha förlorat sitt distributionsavtal med columbia records utanför nordamerika, ett utbytesavtal med mercury, och PPI köpte därefter mercury record corporation och dess etiketter för att utöka sin amerikanska bas. Detta innebar att mercury etiketten nu marknadsfördes över hela världen via PPI:s anslutna skivbolag (främst phonogram bolag).
1962 bildade PPI ett sammanslagning med deutsche grammophon GmbH och tio år senare gick de samman och bildade polygram. Merkurius blev en av polygrams flaggskeppsetiketter.

1998, efter att Seagram förvärvade polygram, blev mercury en del av universal music group.
Sedan dess återaktivering från 2007 till 2013 har skivbolaget drivit via the island def jam music group i USA och av mercury records ltd. i UK. Nyligen har skivbolaget också återupplivats av universal music france.

I UK har skivbolaget varit känt som mercury music group från cirka 2007 till 2011.

Sedan island def jam music group stängdes i april 2014 har skivbolaget stängts av och fasats ut igen, denna gång genom att slå samman verksamheten med island records.


Kiss4ever.se copyright © 2000-2024
All images are copyrighted by their respective copyright owners.
Last Update: 2023-12-14